Home Tags Posts tagged with "ถอดบทเรียน “เรือล่มที่เกาหลีใต้” ให้อะไรแก่ผู้ประกอบการบ้าง?"

ถอดบทเรียน “เรือล่มที่เกาหลีใต้” ให้อะไรแก่ผู้ประกอบการบ้าง?

This article is in

0 1983
Update 25 เมษายน ข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวเหตุการณ์ครั้งคือการต่อเติมเรือเกินกว่าที่ขออนุญาตไว้  และยังมีเรื่องของการใช้เรือเกินกว่าที่ควรจะเป็นคือ 15 ปี แต่ดูเหมือนจะใช้ไปแล้ว 18 ปี นี่ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุ Read more [...]