Home Tags Posts tagged with "สินค้าคงคลัง"

สินค้าคงคลัง

This article is in

0 1647
nventory  หรือสินค้าคงคลัง เป็นอีกหนึ่่งในขุมทรัพย์ใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม  เหตุใดจึงเรียกว่าขุมทรัพย์ใหญ่บางท่านอาจจะมีข้อสงสัย ที่่เรียกว่าขุมทรัพย์ใหญ่เพราะ สินค้าคงคลัง หรือ สต็อคสินค้านั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง Read more [...]