Home Job Opportunity ผลกระทบต่อการขาดแคลนแรงงาน

ผลกระทบต่อการขาดแคลนแรงงาน

This article is in

0 5860

ารปรับฐานเงินเดือนข้าราชการระดับปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ทำให้ภาคเอกชนต้องปรับเงินเดือนตาม เพื่อป้องกันการเลื่อมล้ำระหว่างการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อมีการปรับเงินเดือนขึ้นแล้ว หากยังรับนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงานอาจทำให้รายได้ลดลงและรายจ่ายของบริษัทเพิ่มขึ้น ทางบริษัทจึงเลือกที่จะรับพนักงานใหม่แต่มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไปเข้ามาทำงานแทน เพราะความคุ้มค่าระหว่างเม็ดเงินกับจำนวนงานที่ได้มีมากกว่านั้นเอง ซึ่งแผนการของบริษัทที่วางไว้นี้ทำให้ในบริษัทหลาย ๆ แห่งเกิดการขาดแคลนแรงงานขึ้นmoney
ปัญหาผลกระทบต่อการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง สาธารณูปโภคพื้นฐาน และอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ กำลังประสบปัญหานี้อย่างนั้น เพราะเด็กไทยที่จบใหม่ยังมีอีโก้ในการเลือกงานที่ตรงกับสายที่เรียนมา และงานฝ่ายผลิตเป็นงานที่หนักเกินกว่าเด็กไทยส่วนหนึ่งจะรับได้ แม้จะมีแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเข้ามาทดแทน แต่ไม่เพียงพอต่ออัตราการผลิตในแต่ละวัน และเป็นปัญหาต่อเนื่องในเรื่องของอัตราการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ ในหลายบริษัทจึงวางแผนขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าแรงต่อวันต่ำกว่า ซึ่งประเทศที่น่าจับตามองในการย้ายฐานการผลิตคือกัมพูชาและเมียร์มาร์ที่เพิ่งเปิดประเทศเมื่อไม่นานนี้ ด้วยเรื่องทรัพยากรที่ครบครันและแรงงานที่มีจำนวนมาก
 ในแต่ละปีเด็กที่จบสายวิศวะ, บัญชี, การตลาด หรืองานขาย จะมีจำนวนมาก แต่ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมีมากกว่า ทำให้ความต้องการแรงงานในสายดังกล่าวยังคงมีอยู่ ยิ่งเปิดอาเซียนแล้วสายอาชีพที่กล่าวไปจะเป็นความต้องการในวงกว้างมากขึ้น ผลกระทบต่อการขาดแคลนแรงงานจากการขาดแคลนแรงงานของไทยก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน หากในภาพรวมของประเทศต้องการแก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงาน และอัตราการวางงาน ต้องเปิดโอกาสได้เด็กได้เรียนรู้ในสายงานที่ต้องการแรงงานจำนวนมากแทน หรือเปิดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมทักษะวิชาให้มากขึ้นsurvey

 ขอบคุณข้อมูลจาก ACEDDO Group thailand

NO COMMENTS

Leave a Reply