Home Job Opportunity ภาพรวมตลาดแรงงานของเอเชียในปี 2556

ภาพรวมตลาดแรงงานของเอเชียในปี 2556

This article is in

0 5732

ม้ตลาดแรงงานในประเทศไทยจะมีอัตราว่างงานที่คิดว่าสูงแล้ว แต่ประเทศอื่น ๆ ในทวีปเอเชียนั้นมีอัตราการว่างงานที่สูงกว่า ซึ่งประเทศไทยมีอันดับที่ต่ำรองจากเกาหลี และสิงคโปร์ตามลำดับ ส่วนปัญหาการขาดแคลนแรงงานทุกประเทศในเอเชียประสบเหมือนกัน เพราะคุณสมบัติที่ทางบริษัทกำหนดไว้สูงเกินไป หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการ ทำให้ภาวะขาดแคลนแรงงานมีอยู่ทั่วทวีปนั่นเอง โดยประเทศที่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงาน หรือเกิดอุปสรรคในการคัดเลือกบุคลากรมากที่สุด คือ ญี่ปุ่น รองลงมาคือ เวียดนาม ประเทศไทย ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน และจีน ตามลำดับ ซึ่งมีเหตุผลที่เหมือนกัน อาทิ ได้คนไม่ตรงกับความต้องการของบริษัท ไม่มีผู้สมัคร ต้องการผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน ความต้องการด้านเงินเดือนสูงกว่าที่จะจ่ายได้ และทำเลที่ตั้งของสถานที่ทำงานไม่ดึงดูดใจ หรือห่างไกลเกินไป

สายวิศวะ, บัญชีและการเงิน, นักวิจัย, พนักงานออฟฟิศแผนกต่าง ๆ เป็นอาชีพที่ในหลายบริษัทต้องการตัวอย่างมาก เพราะการเติบโตของธุรกิจที่มีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความต้องการแรงงานเฉพาะสายงานมีมากขึ้นตามด้วย ส่วนอุตสาหกรรมที่เติบโตอันดับต้น ๆ หนี้ไม่พ้นวิศวกรรม, ไอที, การแพทย์และสาธารณสุข, บัญชีและการเงิน และสายพลังงาน ซึ่งเป็นสายธุรกิจที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

เมื่อเกิดการขาดแคลนแรงงานแล้ว ภาวการณ์แข่งขันของธุรกิจก็เริ่มลดลง เพราะธุรกิจหลายแห่งได้ยุบตัวหรือลดฐานการผลิตเพื่อลดรายจ่ายที่อาจจะเกินตัว เมื่อไร้การแข่งขันทั้งภาคธุรกิจและการทำงาน ทำให้ประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อลูกค้าลดลงเช่นกัน และเกิดการเปลี่ยนงานบ่อยขึ้น เพราะหลายบริษัทลงทุนซื้อตัวพนักงานที่มีความสามารถด้วยเม็ดเงินที่สูงกว่า

ทั้งหมดจึงเป็นสรุป ภาพรวมตลาดแรงงานของเอเชียในปี 2556 เพื่อให้ผู้หางานสำหรับใช้พิจารณาสายอาชีพ และเพื่อพัฒนาทักษะของตนเองให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานต่อไป

 ขอบคุณข้อมูลจาก ACEDDO Group thailand

NO COMMENTS

Leave a Reply