Home Economy

This article is in

0 3991
ารเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นอะไร คิดอย่างไรก็ยากไปหมด เพราะไม่มีประสบการณ์เดิม ไม่มีข้อมูลเดิม  สรุปคือไม่มีอะไรเลย นี่แหละคือความยาก แล้วแบบนี้คนที่เพิ่งจะทำธุรกิจจะเริ่มอย่างไรดี Read more [...]