Home Team Building การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Efficient interpersonal communication workshop”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Efficient interpersonal communication workshop”

This article is in

1 14828

ารสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Efficient interpersonal communication workshop”  คือ หัวข้อสัปดาห์ก่อนที่ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้า training ของบริษัท พี แอนด์ พี คอนซัลแทนท์ จำกัด (P&P Consultants Co.,ltd.) training โดย ดร. อลิสรา เลิศปรัชญา ก่อนอื่นต้องชมว่าอาจารย์เก่ง เพราะอ่านพวกเราที่เข้า training ขาดกระจุยก็ได้ว่า

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Efficient interpersonal communication workshop” นี้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เข้าอบรมให้เรียนรู้หลักการและสร้างเสริมทักษะการสื่อสารในสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยเน้นทักษะการพูดระหว่างบุคคล (Interpersonal Oral Communication Skills) ซี่งประกอบด้วยการเปิดเผยความคิดเห็น และที่สำคัญคือ การรับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ การสังเกต

โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องฝึกทักษะการสื่อสารด้วยวัจนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การถาม และการฟัง

อีกทั้งแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ชัดเจนและตรงประเด็น (Advancy Skills)

มีทัศนคตกิเปิดกว้าง และมีทักษะในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งอกตั้งใจ (Advance listening)

เรียนรู้หลักการถ่ายทอดข้อมูลให้ง่ายต่อการรับรู้ (Cascading & Conveying Message)

เรียนรู้และฝึกทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ (Constructive Feedback)

Human

ถามว่าได้อะไร

จาก การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Efficient interpersonal communication workshop”ครั้งนี้?

มองเห็นตัวเองมากขึ้นหลังจากทำแบบสอบถาม คืออาจารย์จะมีข้อสอบหลายชุดให้ทำ แต่ละชุดจะให้เราทำก่อน แล้วนำคะแนนมาคำนวณผลรวม เมื่อผลออกมาจะทำให้เราเห็นภาพว่าตัวเราเองมีบุคลิกแบบไหน หรือโน้มเอียงไปด้านใด ซึ่งผลเหล่านี้ไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ดี ถูกหรือผิด แต่ผลกำลังจะบอกเราว่าเราเป็นคนกลุ่มไหน เมื่อเรารู้ตัวเองว่าเป็นคนกลุ่มไหน และหัดใช้ความสังเกตมองเพื่อนรอบข้างทำให้เราจะมองออกว่าคนรอบข้างเราเป็นคนกลุ่มไหนบ้าง และในคนแต่ละกลุ่มจะมีนิสัยพื้นฐานเช่นไร ข้อนี้เป็นการดีเหมือนการรู้เขารู้เรา ทำให้เพิ่มความเข้าใจในการทำงานกันดียิ่งขึ้น โดยสไตล์ของบุคคล (People styles) แบ่งเป็น 4 ลักษณะคือ Amiable, Expressive, Analytical และ Driver ถ้าอยากรู้ว่าแต่ละบุคลิกเป็นอย่างไรต้องไปเรียนกันแล้วล่ะค่ะ

นอกจากนี้จากประสบการณ์บนเส้นทางแห่งความสำเร็จจากหลากหลายหน้าที่จากบริษัท Shell ของอาจารย์ทำให้ท่านถ่ายทอดประสบการณ์ได้อย่างสนุกสนาน เหมือนเห็นภาพจริง ๆ เพราะอาจารย์ถ่ายทอดประสบการณ์จริงเป็นส่วนมาก ข้อนี้แอบชมอาจารย์อยู่หลายครั้ง เพราะแต่ละเรื่องที่ยกมาเล่าสนุก และได้ความรู้ พูดง่าย ๆ ว่าคอร์สนี้หลับไม่ได้แน่นอนค่ะ

อีกเรื่องที่ได้คุณค่ามากคือเทคนิคเรื่องการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การรู้จักใช้คำพูดที่รักษาศักดิ์ศรี เปลี่ยนคำพูดให้ผู้ฟังคิดบวก ข้อนี้ดีมาก พลิกสถานการณ์ที่กำลังวิกฤติให้เป็นเรื่องง่าย ๆ  ศาสตร์นี้ไม่ง่ายนักเพราะการทำงานกับคนที่จิตใจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต้องใช้จิตวิทยาพอสมควรเลยทีเดียว

 นอกจากนี้ยังมีเรื่องเทคนิคในการสื่อสาร หรือการให้ผู้อื่นมีส่วนร่วม ซี่งแต่ละเรื่องล้วนเป็นทักษะในการสื่อสาร เรื่องใกล้ตัวที่เรามักจะมองข้าม ปล่อยให้งานยุ่ง ๆ มาทำลายบรรยากาศการสื่อสารให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรา เพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้แย่ลงไปอีก เห็นมั้ยคะ แค่เรื่องการสื่อสารหากเรามองข้ามก็อาจสร้างปัญหาระหว่างหัวหน้างาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ และยิ่งหากไม่มีเปิดใจคุยกัน สะสมปัญหาไว้วันแล้ววันเล่า ถึงเวลาระเบิดต่างคนก็ต่างโยนระเบิดใส่กันโดยไม่ทันตั้งสติ หลักสูตรนี้เหมาะสมมากสำหรับหัวหน้างาน และผู้บริหาร ที่จะนำความรู้เหล่านี้ไปเสริมทักษะเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น

ช่วงสุดท้ายใน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Efficient interpersonal communication workshop”  อาจารย์มีเกมส์มาให้เล่น แต่พวกเราไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากมัวแต่แย่งกันพูด ฟังกันน้อยไป ทำให้การสื่อสารไม่เกิดประสิทธิผลเต็มที่  รู้อย่างนี้แล้วเร่งหาความรู้เรื่องนี้กันนะคะ จะได้มองเห็นตนเอง เข้าใจผู้อื่น ไม่ฝืนใจเพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้องอีกต่อไปค่ะ

การสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่่งที่จะทำให้งานใด ๆ

ก็ตามประสบความสำเร็จ

และยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

ได้ด้วยการรู้จักใช้ทักษะในเชิงที่สร้างสรรค์

 

1 COMMENT

  1. When i want to land on this Market, Nongluck give me some suggestions it make every thing be easy, it’s profesional and useful like how to open this market, how to find the channels and how to sell ect. And i’m very happy have a consult manager profesional and i will communicate with you. Thanks for all your support.

Leave a Reply